מחקר וריפוי פסיכדלי ישראל (מרפא) - תקנון עמותה

סימן א': חברות

1 . קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) על חברי העמותה להיות ברמה מקצועית או אקדמית נאותה (פרסום מאמר אחד, לפחות, ב 5 שנים האחרונות ו/או פגישת מטופלים באופן שוטף). חברי העמותה יבואו ממגוון המקצועות המחקריים והקליניים העוסקים בריפוי וטיפול פסיכדלי כמו פסיכיאטרייה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית קלינית, מחקרים עם חומרים הלוצינוגניים, מזעור נזקי שימוש בסמים, נוירולוגיה ופסיכוביולוגיה.

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

(ד) לעמותה יהיו שלושה סוגי חברויות:
חבר/ה מן המניין – אחד ממייסדי העמותה או חבר אשר התקבל לחברות מן המניין ע"י הועד וזאת בתנאי שעמד בסעיפים א'-ג'.
עמית/ה אקדמי/קליני – מועמד/ת בעל/ת תואר Ph.D .ו/או M.D המעורב/ת בפעילות מחקרית או קלינית בתחום הטיפול בחומרים הלוצינוגניים.
עמית/ה נלווה/ית – מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ומעלה, אשר מתעניין/ת בפעילות מחקרית או קלינית בתחום הטיפול בחומרים הלוצינוגניים.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חברות בעמותה תהיה מותנת בתשלום דמי חבר אחת לשנתיים גובה התשלום יהיה תלוי בסוג החברות המפורט בסעיף להלן, סכום ותדירות התשלום יקבעו על ידי ועד העמותה מעת לעת (ראה סעיף ד').

(ב) חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

(ג) כל חבר/ עמית עמותה זכאים להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ד) הועד, באישור האסיפה הכללית, יקבע את גובה תשלום דמי החבר אשר יהיה חובה על כלל החברים והעמיתים בעמותה.

(ה) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

(ו) זכות בחירה והיבחרות למוסדות העמותה תהיה לחברים/ות מן המניין בלבד.

3 . פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת:
( 1 ) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
( 2 ) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
( 3 ) בהוצאתו מן העמותה.
( 4 ) בשל החלטת החבר שלא לחדש את דמי החברות וזאת בתנאי שהצהיר על כך בכתב או בע"פ

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
( 1 ) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
( 2 ) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
( 3 ) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
( 4 ) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1) ,(2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4 . מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או יישלח אליו אל כתובת האי-מייל אשר נתן בעת הצטרפותו; לפי בקשת החבר תשנה העמותה את כתובת האי-מייל או את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום
יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7 . תפקידים של אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים מן המניין; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

(ג) העמותה תהא רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל המשתתפים  יכולים לראות ולשמוע זה את זה בזמן אמת.

9. יושב ראש ומזכיר
אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן;
היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

12. מספר החברים
מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13. תקופת הכהונה
(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14. השלמת הועד
(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד
הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות פרוטוקול
רשאים חברי הועד למנות יו"ר ועד מבין חברי הועד. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי היו"ר להכריע; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. החלטות פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכויות היצוג
(א) הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריה ו/או חברי העמותה ו/או כל אדם המועסק ע"י העמותה בתפקיד אדמיניסטרטיבי לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו ובלבד שחתימת שני מורשי חתימה יחד תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
(ב) הסמכות למנות מנכ"ל תהיה של הועד בלבד. כמו כן לא תידרש מחבר ועד המציג מועמדות לתפקיד מנכ"ל תקופת צינון

סימן ד': ועדת הביקורת

19 . תחולת הוראות
הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ה': סניפים

20. הקמת סניפים
העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סימן ז': שונות

22. חלוקה אסורה
בהתאם לפרק ד' 1 : חלוקה אסורה, תיקון מס' 10 (תשס"ז- 2007) סעיף 34 ג' לחוק העמותות תש"ם- 1980 :

  • (א) העמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.
  • (ב) במידה וביצעה העמותה חלוקה אסורה,יהיה על חבר העמותה להשיב לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.
  • (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, וכן הן לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על פי מטרותיה.

23. חבר העמותה לרבות חבר ועד וחבר ועדת הביקורת רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה החתום בידיו ומפרט תאריך האסיפה הכללית, ישיבת ועד או ישיבת ועדת הביקורת ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום, ובלבד שיועבר לועד העמותה או לועדת הביקורת, במקרה של ישיבת ועדת ביקורת, זמן סביר מראש.

סימן ח': ביטוח

24. העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד וכן להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים, אשר מותר לעמותה לשפות נושאי משרה בגינם, בהתאם לכל דין.

25. העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות והעניינים אשר מותר לחברה לבטח את אחריות נושאי משרה בגינם, בהתאם לכל דין.

26. החלטות בדבר מתן פטור, ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או נושא משרה אחר, תתקבלנה בכפוף לכל דין".

סגירת תפריט